Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore.

 

Ďalšie požiadavky:

  • docent so zameraním na aplikácie matematiky,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka a softvérov NAUTY, GAP a pod.,
  • spolupráca so zahraničnými pracoviskami,
  • plnenie súčasných akreditačných podmienok pre docentov v odbore Aplikovaná matematika.

 

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 880,- Eur.

 

 

Termín nástupu:  1.10.2019

 

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickou charakteristikou zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.