Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná mechanika

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná mechanika.

 

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax 10 rokov v príslušnom odbore,
  • aktívna znalosť svetového jazyka,
  • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené
    na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
    Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

 

 

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 880,- Eur.

 

Termín nástupu:  1.10.2019

 

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
a vedecko-pedagogickou charakteristikou zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.