Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Geodézia a kartografia

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť docent v  študijnom odbore „Geodézia a kartografia“
- vedecko-pedagogický titul PhD.  

Ďalšie požiadavky:  

- pedagogická prax minimálne 15 rokov,
- publikačná činnosť v odbore zameraná na fyzikálnu geodéziu
- aktívna znalosť  svetového jazyka,
- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.  

Termín nástupu: 01.07.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.