Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogická hodnosť profesor v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
  • vedecko – akademický titul PhD. v odbore Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax v odbore minimálne 5 rokov,
  • vedecko – výskumná činnosť v danom odbore,
  • dokladovaná publikačná činnosť v danom odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu:  01.03.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.