Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor 5.1.4. Pozemné stavby

Kvalifikačné predpoklady:

- profesor v odbore „Pozemné stavby“,
- pedagogická prax v odbore minimálne 15 rokov.  

Ďalšie požiadavky:

- vedecko – výskumná činnosť v odbore Pozemné stavby,
- aktívna znalosť   svetového  jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť so zameraním – Stavebná tepelná technika,
- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na vymenovacie konanie za profesora, zverejnené na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.  

Termín nástupu: 1.12.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.