Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta pre študijný odbor Geodézia a kartografia na Katedre geodézie SvF STU na predmety Fotogrametria 1, Fotogrametria 2, Diaľkový prieskum Zeme a Aplikovaná blízka fotogrametria.

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor Geodézia a kartografia,
- prednosť majú uchádzači s odovzdanou dizertačnou prácou vo vednom odbore Geodézia a kartografia,
- prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS v počte vyžadovanom pre začatie habilitačného konania v odbore Geodézia a kartografia,

Ďalšie požiadavky:

- ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov  Microsoft Office, Kokeš, Atlas, Cyclone, Cloudworks, PhotoModeler Scanner, Agisoft PhotoScan, Photomod, VisuaISFM, Geomagic Studio prípadne ďalších,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka (anglicky, nemecky – prednosť majú  uchádzači so znalosťou anglického jazyka),
- pedagogická prax 10 rokov vo výučbe na technickej univerzite v odbore Geodézia a kartografia.

Termín nástupu:  1.3.2017

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.