Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- VŠ vzdelanie (min. magisterský stupeň)  anglický jazyk v kombinácii s iným európskym jazykom,
- pedagogické vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

- schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS,
- prednosť majú kandidáti s technickým vzdelaním so zameraním na stavebníctvo alebo geodéziu.  

Termín nástupu:  15.2.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.