Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent SvF odbor Pozemné stavby,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.,
- vedecko – výskumná činnosť v oblasti stavebnej fyziky a simulácií budov.

Ďalšie požiadavky:

- minimálne 10 ročná vysokoškolská pedagogická prax,
- publikačná činnosť v oblasti stavebnej fyziky a simulácií budov a jej dokladovanie,
- ovládanie softwarových programov orientovaných v stavebnej fyzike a simuláciách budov,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovanie úrovne plnenia kritérií pre habilitačné konanie.     

 Termín nástupu:  01.02.2017

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.