Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty, odbor Stavebníctvo,
- ukončený 3. stupeň štúdia - PhD. v študijnom odbore Technológia stavieb.

Ďalšie požiadavky:

- odborná pedagogická prax min. 4 roky,
- znalosť anglického jazyka a práca s PC,
- predpoklady na habilitačné konanie.  

Termín nástupu:  1.1.2017

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.