Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru telesnej výchovy SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončený III. stupeň VŠ vzdelávania v príslušnom odbore, vedecko pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
- pedagogická prax – minimálne 3 roky,
- znalosť cudzieho jazyka (anglický jazyk).  

Termín nástupu:  1.2.2017

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.