Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru stavebnej mechaniky SvF

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty so zameraním Statika,
- PhD. v odbore Aplikovaná mechanika.

Ďalšie požiadavky:

- prax minimálne 4 roky v odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore.

Termín nástupu:  1.6.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.