Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie
1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore aplikovanej matematiky.

Ďalšie požiadavky:

- skúsenosti s prednáškami z oblasti aplikácií matematiky so zameraním na geodéziu,
- aktívne ovládanie softvérov MATHEMATICA a ANSYS,
- aktívne ovládanie anglického jazyka,
- publikačná činnosť v popredných svetových časopisoch z databázy CC,
- aktívna účasť na riešení domácich a zahraničných projektoch.

Termín nástupu: 1.7.2016  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.