Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie

1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky, resp. podaná dizertačná práca v uvedenej oblasti.

Ďalšie požiadavky:

- publikačná činnosť v oblasti diskrétnej matematiky a jej aplikácií,
- skúsenosti s výukou diskrétnej matematiky,
- aktívne ovládanie výpočtového systému MATHEMATICA,
- aktívne ovládanie anglického jazyka.  

Termín nástupu: 1.9.2016  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.