Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka, na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky a skúsenosti s výskumom v oblasti aplikovanej matematiky.

Ďalšie požiadavky:

- publikácie v karentovaných časopisoch, resp. kapitoly vo vedeckých monografiách,
- aktívna účasť na riešení vedeckých projektov z aplikovanej matematiky,
- aktívne ovládanie anglického jazyka.  

Termín nástupu: 1.1.2017  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.