Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 1 miesta výskumného pracovníka
na Katedru vodného hospodárstva krajiny SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie na SvF,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- prax v oblasti programovania a využívania optimalizačných metód pre návrhy vodohospodárskych sústav,
- znalosť anglického jazyka,
- publikačná činnosť v danej oblasti.

Termín nástupu:  01.06.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.