Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta výskumného pracovníka,

na Katedru stavebnej mechaniky na SvF STU:

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecká hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná mechanika.

Ďalšie požiadavky:

- skúsenosti s experimentálnym meraním,
- ovládanie softvéru LABVIEW,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- primeraná publikačná činnosť,
- aktívna účasť na riešení výskumných projektov.

 Termín nástupu: 1.9.2016  

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.