Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konania na obsadenie

1 miesta mladého vedecko-výskumného pracovníka, na Katedru kovových a drevených konštrukcií  SvF STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie,  ( Stavebná fakulta; odbor APS – statika alebo IKDS, zameranie oceľové konštrukcie, študijný program NKIS alebo NKPS),
- vedecká hodnosť PhD., alebo odovzdanie dizertačnej práce k obhajobe.

Ďalšie požiadavky:

- praktické ovládanie PC a bežných softwarových produktov orientovaných na MKP,
- pedagogická prax vo výučbe na TU v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Termín nástupu: 01.09.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.