Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru betónových konštrukcií a mostov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa absolvent SvF – ŠP NKS alebo IKDS,
- vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

- prax minimálne 5 rokov,
- aktívna znalosť jedného svetového  jazyka,
- publikačná činnosť v odbore

Termín nástupu:  01.07.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.