Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geodetických základov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore „Geodézia a kartografia“,
- vedecko –výskumná činnosť v oblasti fyzikálnej geodézie

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- vedecký titul PhD. alebo odovzdaná dizertačná práca.

Termín nástupu:  01.09.2016

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.