Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru humanitných vied SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Právo - minimálne magisterský stupeň,
- špecializácia: Pozemkové právo, Autorské právo.

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax vo výučbe právnych predmetov v univerzitných podmienkach minimálne 10 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS.

Termín nástupu:  1.10.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.