Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, súčasť STU: Stavebná fakulta, Radlinského 11, 810 05 Bratislava v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,

Ďalšie požiadavky:

- min. 15 ročná pedagogická prax vo výuke vysokoškolskej matematiky,
- publikačná činnosť v časopisoch registrovaných v databáze WOS,
- aktívne ovládanie výpočtového systému MATHEMATICA,
- aktívne ovládanie anglického jazyka.  

Predpokladaný termín nástupu:  1.10.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.