Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti geometrie,

Ďalšie požiadavky:

- 10 ročná vysokoškolská pedagogická prax z výuky deskriptívnej geometrie a AUTOCADu,
- skúsenosti s tvorbou učebných materiálov a skrípt zameraných na deskriptívnu geometriu,
- publikačná činnosť v oblasti geometrie,
- aktívne ovládanie anglického jazyka.  

Termín nástupu:  1.9.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.