Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru jazykov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- VŠ vzdelanie príslušného zamerania, (min. magisterský stupeň),
- aprobácia s iným jazykom výhodou.

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach - minimálne 10 rokov,
- schopnosť používať PC v pedagogickom procese a pre komunikáciu v AIS,
- publikačná činnosť so zameraním na ESP/LSP – oblasť stavebné inžinierstvo,
- preklady textov do/z anglického jazyka v oblasti stavebného inžinierstva,
- recenzie odborných publikácií v anglickom jazyku,
- skúsenosti s prácou na projektoch (aj medzinárodných).

Termín nástupu:  1.10.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.