Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolský učiteľ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 miesta vysokoškolský učiteľ študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

Katedra dopravných stavieb:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  • PhD. vo vednom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Ďalšie požiadavky:

  • odborný asistent pre oblasť projektovanie –cesty a diaľnice, železnice,
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
  • primeraná vedecko-výskumná činnosť, publikačná činnosť,
  • ovládanie softvérových aplikácií v predmetnej oblasti
  • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Platové podmienky:

V zmysle Zákona č.318/2018 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ustanovujú stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 833,50,- Eur.

Termín nástupu:  01.9.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.