Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru geodetických základov SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Geodézia a kartografia
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. v odbore Geodézia a kartografia..

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 5 rokov v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedecko – výskumná činnosť v oblasti geodézie a geoinformatiky,
  • praktické ovládanie softvérov ArcGIS, MicroStation a Auto CAD,
  • publikačná činnosť v oblasti geodézie a geoinformatiky,
  • prednosť majú uchádzači, ktorí majú publikácie registrované v databázach WOS a SCOPUS,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Platové podmienky:

V zmysle Zákona č.318/2018 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ustanovujú stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 833,50,- Eur.

Termín nástupu:  1.10.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.