Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z odboru Aplikovaná matematika alebo Geometria alebo príbuzného odboru,

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 15 rokov praxe vo výuke predmetov so zameraním na deskriptívnu geometriu a AUTOCAD, vrátane výuky v anglickom jazyku,
  • publikácie v impaktovaných časopisoch,
  • aktívne ovládanie grafických softvérov a odbornej angličtiny,    
  • úspešné riešenie vedeckých projektov.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 820,- Eur.

Termín nástupu:  1.10.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.