Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru technológie stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Stavebnej fakulty, odbor Stavebníctvo,
  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. - ukončený III. stupeň štúdia v študijnom programe Technológia stavieb.

Ďalšie požiadavky:

  • splnenie minimálne 90% kritérií pre habilitačné konanie v odbore Stavebníctvo,
  • odborná pedagogická prax min. 4 roky, vedenie cvičení a seminárov, vedenie záverečných prác študentov odboru Technológia stavieb,
  • znalosť svetového jazyka a práca s PC,
  • riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky v oblasti údržby stavieb,
  • odborné skúsenosti v oblasti facility managementu.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl; minimálne 820,- Eur.

Termín nástupu:  1.9.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.