Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent pre študijný odbor Pozemné stavby a architektúra“

 Katedra konštrukcií pozemných stavieb :

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

 Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Pozemné stavby a architektúra
  • vo vednom odbore Pozemné stavby a architektúra

 Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax minimálne 10 rokov v odbore,
  • dokladovať publikačnú a vedecko-výskumná činnosť v odbore,
  • prehĺbenie znalostí v oblasti stavebnej a priestorovej akustiky,
  • ovládanie softwarových aplikácií v predmetnej vedeckej oblasti,
  • dokladovať plnenie kritérií na docenta,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu:  01.07.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.