Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent

Katedra vodného hospodárstva krajiny:

  • 1 miesto vysokoškolský učiteľ, odborný asistent

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD.

Ďalšie požiadavky:

  • prax v oblasti matematického a štatistického modelovania hydrologických procesov,
  • znalosť anglického jazyka,
  • znalosť programovania v jazykoch Matlab a R,
  • publikačná činnosť v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva,
  • účasť na riešení vedeckovýskumných projektov v oblasti hydrológie a vodného hospodárstva,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Termín nástupu:  1.9.2019

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.