Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

2 funkčných miest profesor, pre študijné odbory Vodné stavbya Krajinárstvo

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť profesor v príslušnom študijnom odbore,

Ďalšie požiadavky:

 • pedagogická prax minimálne 10 rokov,
 • vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
 • dokladovaná publikačná činnosť v danom odbore,
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na vymenovacie konanie za profesora, zverejnené
  na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

Termín nástupu: 1.3.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.