Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

2 miest vysokoškolských učiteľov, odborných asistentov na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty odbor Pozemné stavby,
- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. alebo odovzdaná doktorandská dizertačná práca.

Ďalšie požiadavky:

- aktívna znalosť anglického jazyka,
- prehĺbené znalosti v oblasti teórie prirodzeného osvetlenia budov a v oblasti aerodynamiky a hydrodynamiky budov,
- ovládanie softwarových aplikácií v predmetných vedných oblastiach,
- dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore.  

Termín nástupu:  1.9.2016

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.