Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor geodézia a kartografia na predmety „Manažment priestorových informácií, Projektovanie a realizácia GIS, Databázové systémy v GIS“ na Katedre geodetických základov SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore geodézia a kartografia,
- vedecko-výskumná činnosť v oblasti geodézie,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- ovládanie programu ARCGIS ekvivalent.

Termín nástupu : 1.8.2013.

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor geodézia a kartografia na predmet „Geodézia v priemysle a Inžinierska geodézia“, na Katedre geodézie SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore geodézia a kartografia,
- vedecká hodnosť PhD. v odbore geodézia a kartografia,
- ovládanie bežných a špecializovaných softvérových produktov (KOKEŠ, PLS, VLS),
- znalosť svetového jazyka,
- prednosť majú uchádzači s praxou v pedagogickej činnosti na technickej univerzite.

Termín nástupu : 1.8.2013.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.