Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 2) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor pozemné stavby na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent stavebnej fakulty odbor pozemné stavby,
- akademický titul PhD. v odbore pozemné stavby,
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na akustické vlastnosti budov a konštrukcií.

Termín nástupu : 1.7.2013.

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta pre študijný odbor pozemné stavby na Katedre konštrukcií pozemných stavieb SVF STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- absolvent stavebnej fakulty odbor pozemné stavby,
- akademický titul PhD. v odbore pozemné stavby,
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dokladovať publikačnú činnosť v odbore zameranú na tepelnotechnické vlastnosti budov a konštrukcií a ich obnovu.

Termín nástupu : 1.7.2013.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.