Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na  obsadenie:

27 funkčných miest docent pre študijný odbor:

- 8  funkčných miest docent pre študijný odbor 5.1.4 Pozemné stavby,
- 2  funkčné miesta docent pre študijný odbor 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
- 1  funkčné  miesto docent pre študijný odbor 5.1.6 Vodné stavby,
- 4  funkčné miesta docent pre študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika,
- 2  funkčné miesta docent pre študijný odbor 5.2.8 Stavebníctvo,
- 5  funkčných miest docent pre študijný odbor 6.4.1 Vodné hospodárstvo,
- 1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo,
- 4  funkčné miesta docent pre študijný odbor 9.1.9 Aplikovaná matematika.

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť docent v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže  alebo v príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-akademický titul PhD. alebo DrSc. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie požiadavky:

- vedecko-pedagogická charakteristika,
- pedagogická prax a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka.

Termín nástupu: dohodou.

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD./DrSc. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.