Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • minimálne 15 pedagogickej praxe v oblasti aplikovanej a diskrétnej matematiky,
  • publikačná činnosť v impaktovaných časopisoch,
  • aktívna publikačná činnosť v domácich a zahraničných časopisoch,
  • skúsenosti s vedením doktorandov,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka,
  • plnenie súčasných akreditačných podmienok pre docentov v odbore Aplikovaná matematika.

Termín nástupu: 1.4.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.