Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor 5.2.8 Stavebníctvo

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore Stavebníctvo,
 • pedagogická prax minimálne 10 rokov v odbore Technológia stavieb alebo Stavebníctvo.

Ďalšie požiadavky:

 • vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore,
 • skúsenosti z problematiky patológií stavieb,
 • aktívna práca s výpočtovou technikou,
 • znalosť svetového jazyka,
 • splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie, zverejnené
  na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780
  Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, minimálne 880,- Eur.

Termín nástupu:  1.10.2019

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku, prehľad publikačnej činnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.