Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 miesta výskumného pracovníka s VŠ  na Katedre vodného hospodárstva krajiny SvF STU na dobu určitú 3 roky:

 

Kvalifikačné predpoklady :

  • ukončená stavebná fakulta,
  • vedecká hodnosť PhD. v študijnom odbore krajinárstvo alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • prax v oblasti programovania a využívania optimalizačných metód pre návrhy vodohospodárskych sústav,
  • publikačná činnosť v danej oblasti,
  • znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu: 1. 6. 2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, zoznamom publikácií a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
                 dekan