Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor
„Aplikovaná matematika“

 

 

Kvalifikačné predpoklady:
- úspešná habilitácia v odbore Aplikovaná matematika,
- absolvent vysokoškolského štúdia so zameraním na matematickú štatistiku,
- ovládanie matematicko-štatisticky orientovaných softvérov.

Ďalšie požiadavky:

- aktívna vedecko-výskumná práca s publikáciami v medzinárodných časopisoch,
- aktívne ovládanie anglického jazyka.

Termín nástupu: 1.6.2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.