Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor „Stavebníctvo“

 Kvalifikačné predpoklady:

- úspešná habilitácia v odbore Stavebníctvo,
- minimálne 4 ročná pedagogická prax (prednášky) v problematike údržby budov.

Ďalšie požiadavky:

- aktívne ovládanie anglického jazyka,
- aktívna účasť na medzinárodných konferenciách,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,
- aktívna práca s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer). 

Termín nástupu: 1.2.2013

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za docenta, kópiou o udelení akademického titulu PhD. a potvrdení o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

 

 

                                                                 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
                                                                             d e k a n

Výberové konanie na miesto docent pre odbor Stavebníctvo