Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa -  odborného asistenta na

Katedre geotechniky Stavebnej fakulty STU

Kvalifikačné predpoklady :

  • vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo,

  • vedecko-akademický titul PhD. v študijnom odbore vodohospodárske inžinierstvo

alebo v príbuznom študijnom odbore.

   Ďalšie požiadavky :

  • pedagogická prax min. 15 rokov,

  • publikačná činnosť,

  • aktívna znalosť svetového jazyka.


Termín nástupu : 01.11.2013.Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD., potvrdením o odbornej praxi,  čestným vyhlásením o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a čestným vyhlásením o bezúhonnosti zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.