Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent, pre študijný odbor Aplikovaná matematika

Kvalifikačné predpoklady:

  • habilitácia v odbore Aplikovaná matematika alebo v príbuznom odbore.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax so zameraním na matematickú štatistiku,
  • aktívne ovládanie anglického jazyka a softvérov Wolfram Mathematica a The R Project for Statistical Computing,
  • plnenie súčasných akreditačných podmienok pre docentov v odbore Aplikovaná matematika.

Termín nástupu: 1.6.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.