Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor Geodézia a kartografia“

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogická hodnosť docent v odbore Geodézia a kartografia

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax 10 rokov vo výučbe na technickej univerzite v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedecko-výskumná činnosť v oblasti fotogrametrie a DPZ,
  • publikácie evidované v databázach WOS, SCOPUS minimálne v počte vyžadovanom pre začatie habilitačného konania v odbore Geodézia a kartografia,
  • ovládanie bežných a špecializovaných softwarových produktov Microsoft Office, KOKEŠ, Atlas, Cyclone, Cloudworks, PhotoModeler Scanner, Agisoft PhotoScan, Photomod, VisualSFM, Geomagic Studio prípadne ďalších,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka (anglický, nemecký – prednosť majú uchádzači so znalosťou anglického jazyka).

Termín nástupu:  01.01.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.