Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  funkčného miesta docent  na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor Geodézia a kartografia“

Katedra geodézie:

  • 1 funkčné miesto docent

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Geodézia a kartografia
  • habilitácia vo vednom odbore Geodézia a kartografia

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax 10 rokov vo výučbe na technickej univerzite v odbore Geodézia a kartografia,
  • vedecko-výskumná činnosť,
  • prednosť majú uchádzači s publikáciami evidovanými v databázach WOS, SCOPUS,
  • ovládanie bežných a špecializovaných softwarových produktov Microsoft Office, MicroStation, AutoCAD, KOKEŠ, Atlas, prípadne ďalších,
  • znalosť minimálne jedného svetového jazyka (anglický, nemecký – prednosť majú uchádzači so znalosťou anglického jazyka),
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 985 euro.

Termín nástupu:  01.08.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.