Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného  funkčného miesta docent  na Stavebnej fakulte STU v Bratislave nasledovne:

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

Katedra geotechniky:

  • 1 funkčné miesto docent

Kvalifikačné predpoklady:

  • docent v študijnom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Ďalšie požiadavky:

  • pedagogická prax min. 15 rokov,
  • skúsenosti s experimentálnym výskumom v oblasti mechaniky zemín,
  • skúsenosti s numerickým modelovaním geotechnických problémov (ovládanie softwarov GEO 5, Plaxis a pod.),
  • znalosť svetového jazyka,
  • primeraná publikačná a vedecká činnosť v odbore,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

Termín nástupu:  1.11.2018

Platové podmienky:

Podľa platnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl minimálne 1231,50 euro.

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.