Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko – pedagogická hodnosť docent v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  • vedecko – akademický titul PhD. alebo DrSc. V odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

Ďalšie požiadavky:

  • prax v príslušnom odbore min. 5 rokov
  • vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
  • dokladovať publikačnú činnosť v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

 

Termín nástupu:  01.03.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.