Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

 

 

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor
Pozemné stavby“

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • absolvent Fakulty architektúry, odbor Architektúra,
  • vedecko – pedagogická hodnosť PhD. (Dr. Techn.)

 

Ďalšie požiadavky:

  • aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka,
  • prax v odbore min. 10 rokov,
  • prehĺbenie znalosti v oblasti zameranej na udržateľné architektonické riešenia a znižovanie energetickej náročnosti budov,
  • dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore,
  • dokladovať plnenie kritérií na profesora,
  • morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Termín nástupu:  01.12.2019

 

Platové podmienky: V zmysle Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.