Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta docent pre študijný odbor Pozemné stavby“

 

Kvalifikačné predpoklady:

- absolvent Stavebnej fakulty, odbor Pozemné stavby a architektúra,
- vedecko-pedagogická hodnosť PHD.

 

Ďalšie požiadavky:

- aktívna znalosť anglického jazyka,
- prax v odbore min. 5 rokov,
- prehĺbenie znalosti v oblasti stavebnej a priestorovej akustiky,
- ovládanie softwarových aplikácií v predmetných vedných oblastiach,
- dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore,
- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na habilitačné konanie.

 

Termín nástupu:  01.11.2017

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.