Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie SvF

Kvalifikačné predpoklady:

  • vedecko-pedagogická hodnosť PhD. z oblasti aplikovanej matematiky,

Ďalšie požiadavky:

  • skúsenosti s výučbou diskrétnej matematiky na technických školách, vrátane prípravy učebných materiálov,
  • publikačná činnosť v impaktovaných časopisoch
  • aktívne ovládanie cudzieho jazyka.

Platové podmienky: od 820,- Eur

Termín nástupu: 1.9.2018

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.