Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1) a 4) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta profesor pre študijný odbor 5.1.6 „Vodné stavby" :

Kvalifikačné predpoklady :

  • profesor v príslušnom odbore,
  • vedecko-pedagogická charakteristika,
  • prax v príslušnom odbore minimálne 10 rokov,
  • aktívna znalosť svetového jazyka.

Termín nástupu : 15.7.2010

Prihlášky do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, kópiou dokladu o menovaní za profesora, kópiou dokladu o udelení akademického titulu PhD. a potvrdením o odbornej praxi zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.