Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s  §  77 ods. 1) a 4) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta profesor, pre študijný odbor Aplikovaná matematika

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogická hodnosť profesor v odbore Aplikovaná matematika,

Ďalšie požiadavky:

- pedagogická prax s výučbou matematickej štatistiky,

- pedagogická prax s výučbou matematiky v anglickom jazyku,

- vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore,

- skúsenosti s vedením vedecko-výskumných kolektívov,

- splnenie kritérií Stavebnej fakulty STU na vymenovacie konanie za profesora, zverejnené na webstránke: http://www.svf.stuba.sk/sk/vymenuvacie-konanie.html?page_id=1780

Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a s následným dodatkom dňa 19.6.2015, a nadobúdajú účinnosť dňom: 1.10.2015.

Termín nástupu: 1.9.2017

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, vedecko-pedagogickú charakteristiku zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.